حرکت دوم فاز صوتی

 فاز به زبان ساده همان امواج صوتی است که به وسیله ارتعاش هوا در تغییرات فشار هوا به گوش می رسد و این امواج باعث می شوند تا

پرده گوش ما به ارتعاش دراید و مغز این اطلاعات را بصورت صدا ترجمه میکند.(فرکانس های هم فاز که در صدای منطقی می شنویم)

فرکانس های غیر هم فاز خارج فاز که دراین صورت باعث حذف کامل و سکوت می شود

امواج سینوسی: در موسیقی هایی که مشکلات فاز دارند در قسمت فرکانس های پایین بیشتر محسوس است و به این صورت شنیده می شود که صدای بیس لاغر یا کیک و یا بیس دچار فقدان است همچنین سیگنال های که ما در وسط پن کرده ایم ناپدید می شود وسیگنال هایی که به طرفین پن شده اند فقط شنیده می شود.از این روش در دستگاه های karooke

قدیمی استفاده می شد و می توانستند وکال را حذف کنند(به این صورت که فاز یک طرف میکس استدیو را بر عکس می کردند)