ویژگی یک اتاق رکودصدا Dead Room

اولین چیزی که درمورد انتخاب اتاق مهم است این است که اصولا در اتاق کوچک رکورد نکنید خصوصا در اتاق های

یک یا دو متر دستساز که بدون در نظر گرفتن استاندارد ساخته شده اند.مشکل از اینجا شروع می شود که در اتاق کوچک فرکانس های بم تشدید می شود

و با کوچک ترین جابه جایی میکروفن و یا ساز تغییرات جوی در کیفیت ضبط صدا و پاسخ فرکانسی میکروفن ایجاد می شود.درواقع اتاق بزرگ هم مشکل بازتابش

یا برگشت صدا خواهید داشت و در مرحله میکس دچار سردرگمی در رنگ می شوید.بنابراین راه حل اتاق بزرگ استفاده از با تازتابنده های سخت در محل مناسب است

که از راه ازمون خطا بدست می اید (مانند تخته و سطوح صاف و باتابنده) در نتیجه اتاق متوسط بهترین انتخاب برای رکورد است

نمونه‌کارهای مرتبط