SAMPLING RATEچیست

تقسیم می شود.در مرحله ی sampling & quantize تبدیل سیگنال از انالوگ به دیجیتال به دو مرحله
مبدل یا کانورتور سیگنال های ورودی را نمونه برداری کرد.ودر فواصل منظم تفکیک می شوند این نوع sampling
می گویند.تعداد سمپل هایی Quantize سمپل ها به صورت یک سری اعداد (پالیدی)در می ایند که به این مرحله
می نامند.و استاندارد ان در سی دی صوتی sampling rate که در هر ثانیه به دست می اید را در اصتلاح
۴۴ ۱۰۰ هرتز است
بالاتر بهره مند شود sampling rate می تواند saper audio cd یا dvd audio در فرمت های جدید نظیر
سمپل ریت هایی که رایج است در سه ژانر ۴۸-۹۶-۱۹۲
در حال حاضر اراعه شده است نیک لند که معنی ان بدین صورت است که سمپلینگ ۴۸ یعنی ۴۸۰۰۰ سمپل در ثانیه گوش انسان از قابلیت شنوایی ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ را داراست پس چرا ما تلاش می کنیم سمپل ریتی بالاتر داشته باشیم؟
حداقل ۲برابر حداکثر شنوایی باشد sampling rate در جواب طبق تحقیقات و قوانین بدست امده بهتر است
به درستی تبدیل شود و کیفیت کار را بالاتر ببرد ADC در مرحله تبدیل و کانورت دیجیتال به انالوگ توسط

سمپل ریت هایی که رایج است

سمپلینگ ۴۸ یعنی ۴۸۰۰۰ سمپل در ثانیه

سمپلینگ ۹۶ یعنی ۹۶۰۰۰ سمپل در ثانیه

سمپلینگ ۱۹۲ یعنی ۱۹۲۰۰۰ سمپل در ثانیه

گوش انسان از قابلیت شنوایی ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ را داراست

فروشگاه
دامنه های صوتی